Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Gwobr Staff Ysgol Cymru

School Staff Award Wales

Yn dathlu athrawon a staff ysgolion sy’n gweithredu yn erbyn bwlio.

Celebrating teachers and school staff that take action against bullying.

Yn ystod yr Wythnos Gwrth-Fwlio hon byddwn yn cynnal ein Gwobr Staff Ysgol Cymru cyntaf erioed, mewn partneriaeth â Anti Bullying Alliance. Gall disgyblion enwebu athrawon a staff ysgol yng Nghymru sy’n camu’n ymhellach na’u dyletswyddau i atal ac ymateb i fwlio, ac i godi ymwybyddiaeth o fwlio mewn ysgol.

This Anti-Bullying Week we will hold our first ever School Staff Award Wales in partnership with the Anti Bullying Alliance. Pupils can nominate teachers and school staff in Wales that go above and beyond the call of duty to prevent and respond to bullying and to raise awareness of bullying in school.

(Scroll down for the English version)

Mae ysgol yn 2021 wedi bod ychydig yn wahanol!

Mae athrawon a staff ysgol wedi gweithio’n galetach nag erioed i sicrhau bod eu myfyrwyr yn cael y gefnogaeth roedd angen arnynt ar lein ac all-lein.

Rydyn ni am ddathlu yr athrawon a’r staff ysgol sydd wedi camu’n ymhellach na’u dyletswyddau i atal ac ymateb i fwlio ac i godi ymwybyddiaeth o fwlio yn eu cymuned ysgol.

Gall disgyblion enwebu eu hathro neu aelod o staff ysgol am wobr yn Wythnos Gwrth-Fwlio 2021 Cymru Gwobrwyo Staff Ysgol Cymru.

Bydd pob enwebiad yn derbyn tystysgrif, a dewisir un ennillydd o ysgol gynradd ac un o ysgol uwchradd, gan banel o blant a phobl ifanc yn ystod Wythnos Gwrth-Fwlio eleni o Dachwedd 15fed-19eg.

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Gwesty a Spa Dewi Sant a Cobalt AD yn cefnogi Gwobr Staff Ysgol Cymru ac yn darparu gwobrau i ennillwyr gwobrau yr Ysgol Gynradd ac Uwchradd.

Bydd yr ennillwyr yn derbyn Llety dros nos gyda Brecwast llawn Cymreig a defnydd o’r Spa yng Ngwesty a Spa Dewi Sant ym Mae pictiwrésg Caerdydd.

 

Mae’r enwebiadau bellach wedi cau

Nodir os gwelwch yn dda:
  • Mae’r ffurflen hon i staff ysgol yng Nghymru’n unig.
  • Rhaid i aelod o staff ysgol lenwi’r ffurflen hon.

 

School in 2021 has been a bit different!

Teachers and school staff have worked harder than ever to ensure their students are getting the support they need, both online and offline.

We want to celebrate those teachers and school staff that have gone above and beyond the call of duty to prevent and respond to bullying and to raise awareness of bullying in their school community.

Pupils can nominate their teacher or a member of school staff for this year’s Anti-Bullying Week 2021 Wales School Staff Award Wales.

All nominees will receive a certificate and one winner from a primary school and one winner from a secondary school will be chosen by a panel of children and young people during this year’s #AntiBullyingWeek running from the 15th-19th November.

We are delighted to announce that St David’s Hotel & Spa and Cobalt HR will be supporting the School Staff Award Wales and providing prizes for the Primary and Secondary School award winners.

Winners will receive an Overnight Stay with Full Welsh Breakfast and use of the Spa at the 5* St David’s Hotel and Spa in the picturesque Cardiff Bay.

 

Nominations have now closed

Please note:
  • This form is for nominations for school staff in Wales only. If you are a school in England, please click here.
  • A member of school staff must fill in this form.

Return to Website

Need to talk?

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

If you would like a Mentor to email you, please contact: mentorsonline@bulliesout.com

If you would rather speak to someone over the telephone, you can call Childline on: 0800 1111

For any community-related issues, such as anti-social behaviour, we would suggest contacting your landlord, the local police or your local environmental health department (where applicable), as we are unable to deal with these types of complaints.