Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Gwobr Staff Ysgol Cymru

School Staff Award Wales

Yn dathlu athrawon a staff ysgolion sy’n gweithredu yn erbyn bwlio.

Celebrating teachers and school staff that take action against bullying.

Yr Wythnos Gwrth-fwlio hon rydym yn falch o fod unwaith eto yn cynnal ein Gwobr Staff Ysgol Cymru ynpartneriaeth â’r Gynghrair Gwrth-fwlio. Gall disgyblion enwebu athrawon a staff ysgolion yng Nghymru sy’n mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd i atal ac ymateb i fwlio, ac i godi ymwybyddiaeth o fwlio yn yr ysgol.

This Anti-Bullying Week we are pleased to be once again holding our School Staff Award Wales in partnership with the Anti-Bullying Alliance. Pupils can nominate teachers and school staff in Wales that go above and beyond the call of duty to prevent and respond to bullying and to raise awareness of bullying in school.

(Scroll down for the English version)

Mae ein Gwobr Staff Ysgolion yn ôl, ac rydym yn barod i ddathlu’r athrawon a’r staff anhygoel sy’n gweithio mewn ysgolion yng Nghymru!

Yr Wythnos Gwrth-fwlio hon rydym yn falch o fod unwaith eto yn cynnal ein Gwobr Staff Ysgol Cymru ynpartneriaeth â’r Gynghrair Gwrth-fwlio. Gall disgyblion enwebu athrawon a staff ysgolion yng Nghymru sy’n mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd i atal ac ymateb i fwlio, ac i godi ymwybyddiaeth o fwlio yn yr ysgol.

Bydd pob enwebai yn derbyn tystysgrif a bydd un enillydd o ysgol gynradd ac un enillydd o ysgol uwchradd yn cael ei ddewis gan banel o blant a phobl ifanc yn ystod y #AntiBullyingWeek eleni yn rhedeg o’r 14eg-18fed o Dachwedd.

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Gwesty a Spa Dewi Sant yn cefnogi Gwobr Staff Ysgol Cymru ac yn darparu gwobrau i ennillwyr gwobrau yr Ysgol Gynradd ac Uwchradd.

Bydd yr ennillwyr yn derbyn Llety dros nos gyda Brecwast llawn Cymreig a defnydd o’r Spa Dewi Sant ym Mae pictiwrésg Caerdydd.

Sylwer:

  • Mae’r ffurflen hon ar gyfer enwebiadau ar gyfer staff ysgolion yng Nghymru yn unig. Os ydych chi’n ysgol yn Lloegr, cliciwch yma.
  • Rhaid i aelod o staff yr ysgol lenwi’r ffurflen hon.

 

Our School Staff Award is back, and we are ready to celebrate the amazing teachers and staff working in schools in Wales!

This Anti-Bullying Week we are pleased to be once again holding our School Staff Award Wales in partnership with the Anti-Bullying Alliance. Pupils can nominate teachers and school staff in Wales that go above and beyond the call of duty to prevent and respond to bullying and to raise awareness of bullying in school.

We want to celebrate those teachers and school staff that have gone above and beyond the call of duty to prevent and respond to bullying and to raise awareness of bullying in their school community.

Pupils can nominate their teacher or a member of school staff for this year’s Anti-Bullying Week 2022 School Staff Award Wales.

All nominees will receive a certificate and one winner from a primary school and one winner from a secondary school will be chosen by a panel of children and young people during this year’s #AntiBullyingWeek running from the 14th-18th November.

We are delighted to announce that St David’s Hotel and Spa will be supporting the School Staff Award Wales and providing prizes for the Primary and Secondary School Winners.

Winners will receive an Overnight Stay with Full Welsh breakfast and use of the Spa at the 5* St David’s Hotel and Spa in the picturesque Cardiff Bay.

Click Here to nominate 

 

Please note:

  • This form is for nominations for school staff in Wales only. If you are a school in England, please click here.
  • A member of school staff must fill in this form.

Return to Website

Need to talk?

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

If you would like a Mentor to email you, please contact: mentorsonline@bulliesout.com

If you would rather speak to someone over the telephone, you can call Childline on: 0800 1111

For any community-related issues, such as anti-social behaviour, we would suggest contacting your landlord, the local police or your local environmental health department (where applicable), as we are unable to deal with these types of complaints.