Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

Latest Blogs

Bw Ba i Fwlis

21st Dec 2016

To read this article in English, please click here

Sut allwn ni wneud y Nadolig yn amser bendigedig i bobl ifanc yng Nghymru…

Y tu ôl i’r anrhegion, y cinio twrci a’r canu carolau, gall y Nadolig fod yn gyfnod sy’n codi arswyd ar lawer o bobl ifanc ledled Cymru. Wrth i’r 25ain o Ragfyr agosáu, felly hefyd y mae’r ofn o beidio cael eu derbyn. Mae gan lawer o deuluoedd eu ffordd eu hunain o ddathlu’r Nadolig – arian yn brin, efallai, eu crefydd, neu draddodiad cenedlaethau – yn sicr, nid yw Nadolig pawb yr un peth.

Fel rhan o ymgyrch genedlaethol barhaus yn erbyn bwlio, mae Linda James, Prif Weithredwr yr elusen BulliesOut yn ein hatgoffa, ar adeg orau’r flwyddyn i ddangos ewyllys da, y gall gostyngeiddrwydd at eraill fynd ymhell iawn i sicrhau fod pawb yn cael Nadolig llawen.

O’r trimins i’r tanllwyth o dân coed, yr un yw’r darlun o Nadolig traddodiadol o flwyddyn i flwyddyn. Prin bod yr haf wedi darfod nes bod y cyfryngau a siopau’n llawn o luniau o’r Nadolig perffaith, teulu estynedig braf a bodlon a llawr y tŷ yn llawn o anrhegion i bawb.

Er mai dyna fydd y Nadolig i lawer o deuluoedd Cymru, mae yna rai plant ym mhob rhan o’r wlad na fydd yn disgwyl anrhegion o dan y goeden eleni. Mewn gwirionedd, yn ôl adroddiad gan Oxfam, mae un mewn pedwar o bobl yng Nghymru’n byw mewn tlodi. Ac wrth geisio dathlu’r Nadolig, mae llawer o deuluoedd yn ymdrechu’n ofer.

Rydym ni wedi gweithio’n agos gydag ysgolion a grwpiau cymdeithasol ym mhob rhan o Gymru i ledaenu’r neges ynghylch derbyn amrywiaeth. Mae hon yn neges sy’n berthnasol bob adeg o’r flwyddyn, ond yn arbennig felly y tymor hwn.

A beth am y bobl nad ydyn nhw’n dathlu’r Nadolig? Ni fydd miloedd o bobl yng Nghymru na miliynau ar draws y byd – Hindwaid, Bwdyddion, Mwslemiaid, Iddewon na’r rhai heb grefydd o gwbl – yn gosod mins peis i Santa ar Noswyl y Nadolig.

Yng nghanol hyn i gyd mae camddealltwriaeth o sut y mae gwahanol grefyddau’n trin y Nadolig. Gall bwlio yn y dosbarth darddu’n aml o’r math hwn o gamddealltwriaeth, a methu â sylweddoli nad yw rhai pobl yn dathlu’r Nadolig o gwbl. Yn anffodus, gall hyn wneud bywyd yn yr ysgol yn ystod mis olaf y flwyddyn yn galed i rai plant.

Ond, wrth gwrs, nid adeg y Nadolig yn unig y mae plant yn cael eu bwlio. Mae’n digwydd rownd y flwyddyn ac mae’n annhebyg y bydd arwyddion bwlio’n newid unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Er bod rhieni Cymru’n gyfarwydd â chadw llygad am yr arwyddion yn ystod y tymor, ni fydd gwyliau’r Nadolig yn lladd bwlio, yn enwedig mewn cyfnod gyda chymaint o gysylltiadau digidol. Yn aml, mae bod gartref o’r ysgol am hyd at dair wythnos yn gallu cuddio arwyddion bwlio, maen nhw’n mynd ar goll yng nghynnwrf diwrnod y Nadolig a phlant yn cael eu gadael yn bryderus ac yn ofnus gydol y gwyliau.

Yn ôl Meic, adnodd dwyieithog, cyfrinachol a rhad ac am ddim sydd ar gael i blant a phobl ifanc yng Nghymru, bu cynnydd o 40% yn y galwadau ato y ddau fis diwethaf o gymharu â’r un cyfnod mewn blynyddoedd cynt. Daw’r galwadau oddi wrth bobl ifanc sy’n pryderu am eu hiechyd meddwl, perthynasau a bwlio ac mae’n amlwg fod pwysau’r Nadolig yn mynd yn drymach bob blwyddyn.

Ar hyn o bryd, rydym ni’n gweithio gyda phobl ifanc o bob rhan o Gymru ar ein cynllun Llysgennad Ieuenctid, rhaglen ar gyfer pobl oedd yn cael eu bwlio sy’n cael eu hyfforddi i ddod yn fentoriaid. Yn ein cyfarfod cyn y Nadolig, byddwn yn gweithio i fagu hunan hyder ac i godi ysbryd y rhai sy’n byw ar eu pen eu hunain neu sydd ag atgofion drwg am Nadoligau gynt. I lawer, mae hon yn adeg anodd o’r flwyddyn.

Dylai’r Nadolig fod yn gyfnod o ddeall a derbyn. Parchu a dathlu gwahaniaeth ac amrywiaeth. Eleni, ein gwaith ni yw sicrhau fod pawb, o bob hil, dosbarth a chrefydd, yn teimlo’n hapus, yn ddiogel ac yn cael parch y Nadolig hwn.

Linda James, Prif Weithredwr BulliesOut, yn siarad ar ran ymgyrch Wrth Fwlio Llywodraeth Cymru, Mae Bwlio’n Fusnes i Bawb.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch adnabod arwyddion bwlio ac ynghylch gwasanaethau cymorth, ewch i: http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/wellbeing/antibullying/

Would you like to Guest Blog for BulliesOut?

If you have exceptional writing skills and would like to share your expertise with our large audience we’d love to hear from you.

Please submit your article details, with a covering letter or email which should include:

  • Your Full Name
  • Your Address, telephone number and email address
  • Details of any past writing experience

Before submission, please take some time to review our Guest Blogger Guidelines – they should answer any questions you may have about what kind of content we’re looking for and how the submission process works. Submissions that do not meet these requirements will not be considered.

Due to the high number of requests, we are not able to respond to every contributor. Content is reviewed on a weekly basis. If your content is chosen for publication, we will contact you with more details.

 

Speak Out Campaign

Twitter

Return to Website

Need to talk?

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

If you would like a Mentor to email you, please contact: mentorsonline@bulliesout.com

If you would rather speak to someone over the telephone, you can call Childline on: 0800 1111

For any community-related issues, such as anti-social behaviour, we would suggest contacting your landlord, the local police or your local environmental health department (where applicable), as we are unable to deal with these types of complaints.